Logo l@te
Logo URV

Nova publicació: La competència digital docent: un estudi de cas d'un institut-escola

Tenim nova publicació a la revista Edutec.

Resum: La competència digital docent (CDD) és un element fonamental en la formació dels ciutadans del segle XXI. És per això que els docents en actiu han de desenvolupar habilitats en CDD. Per aconseguir-ho, la formació continua oferida per l'administració competent és un element fonamental. Amb el fi de determinar el nivell autopercebut de CDD i detectar les debilitats de la institució, en aquest estudi de cas, s'utilitza l'instrument COMDID-A, que està en línia amb els diferents marcs. Aquesta anàlisi determina el nivell en CDD de la institució i les seves correlacions amb diverses variables sociodemogràfiques. També mostra les debilitats de la institució, a partir de les quals dissenyar una formació. Els resultats revelen que el grau de desenvolupament en CDD està correlacionat amb l'edat dels participants. La institució ha de plantejar un disseny formatiu, a partir de la reflexió sobre la pràctica docent, per tal de resoldre les debilitats detectades i implementar l'ús de la TD en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Referència: Garcia i Garau, F., Lázaro Cantabrana, J. L., & Valls Bautista, C. (2022). La competencia digital docente: un estudio de caso de una escuela-instituto. Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa, (81), 35-54. https://doi.org/10.21556/edutec.2022.81.2181