Logo l@te
Logo URV
Xarxa per a l’impuls de la URV digital. Una estratègia d’acció per al desenvolupament de la formació en contextos digitals.

Xarxa per a l’impuls de la URV digital. Una estratègia d’acció per al desenvolupament de la formació en contextos digitals.

2019 - 2019

De les aules als espais digitals per a l’aprenentatge. Definint ecosistemes per a l’aprenentatge.

L'ús dels entorns tecnològics, en general, es pot plantejar des de dos enfocaments: un associat a la incorporació, utilització i generalització dels entorns virtuals en les organitzacions d'educació superior associat a l’ús d’un LMS (Learning Management Systems) i un altre orientat a oferir recursos i solucions diferents, centrant-se en el "entorn-subjecte" (Bartolomé, 2008). 

Es des d’aquest segon enfoc des d’on abordar la formació per al desenvolupament de les competències conjuntament amb la gestió dels recursos institucionals des d’on hem definit els objectius d’aquesta xarxa que està emmarcada en tres dels eixos de la convocatòria: el perfil digital, la innovació i la transversalitat. 

La formació per competències. El Currículum Nuclear de la URV. 

Des de la perspectiva del canvi social permanent i d'una tecnologia també en permanent evolució la Comissió Europea va publicar el 2016 la "Nova Agenda de les competències clau" per a Europa. En aquesta agenda s'explicita la necessitat de posar més atenció al desenvolupament de les competències clau afegint-ne en aquesta edició unes altres de més complexes. Planteja l'adquisició d'aquestes competències des de la perspectiva de l'educació formal conferint a aquesta la responsabilitat d'assegurar en els estudiants la capacitació per:

 • La realització personal i el desenvolupament
 • La inclusió social
 • La ciutadania
 • L'ocupació

Reconeix com competències transversals i competències clau:

 • Les competències digitals
 • L'esperit emprenedor
 • Pensament crític
 • Resolució de problemes
 • Aprenentatge per aprendre

Des del punt de vista teòric i conceptual, en el cas concret de la URV, hem tingut en compte dos àmbits: el marc normatiu i de referència internacional que té el seu origen, en una part important, en el procés d’adaptació de la URV als principis de Bolonya. D’altra banda, hem tingut en compte, també, els principals indicadors que s’han de tenir en compte per a la digitalització de la docència a la universitat des d’una triple perspectiva: el professor, l’estudiant i els recursos necessaris. 

1. Fer una diagnosi del nivell de competència digital docent (CDD) del professorat per a poder definir un pla de formació i acció que s’orienti a les febleses i que aprofiti les fortaleses del col·lectiu docent.

1.1. Definir el nivell de CDD del professorat de la URV.

1.2. Definir, a partir del diagnòstic, un pla i una estratègia formativa encaminada al desenvolupament de la CDD del professorat de la URV

2. Fer una diagnosi del nivell de competència digital (CD) dels estudiants en accedir a la universitat per a poder dissenyar una estratègia d’acompanyament de l’estudiant virtual.

2.1. Definir el nivell de CD dels estudiants de la URV en el moment d’accedir a la universitat.

2.2. Definir, a partir del diagnòstic, un pla i una estratègia d’acompanyament de l’estudiant virtual orientat a assegurar el seu èxit acadèmic en entorns no presencials. 

3. Analitzar els recursos de què disposa la URV per a poder articular accions específiques per a la formació no presencial en contextos digitals

3.1. Realitzar un inventari de tots els recursos de què disposa la URV per a la digitalització del procés formatiu.

3.2. Definir l’estructura d’una guia (una per al professor i una per a l’estudiant) per a la rendibilització dels recursos existents.

 

 

Per tal d’aconseguir els objectius que s’ha marcat la xarxa s’aplicarà una metodologia descriptiva que ens permetrà poder tenir una visió contrastada de la realitat. 

a)Instruments i eines per a la recollida de dades

Les eines i instrumenta per a la recollida de dades que s’usaran par a la recollida de dades (tant qualitatives com quantitatives) són:

 • Qüestionaris:
  • INCOTIC: Inventari per a l’avaluació de l’autopercepció de les competències TIC dels estudiants universitaris.
  • COMDID: Qüestionari per a l’avaluació de l’autopercepció de la competència digital docent
 • Indicadors de qualitat de la docència virtual per a valorar els recursos de la institució orientats al procés de digitalització de la docència.
 • Focus Group: integrats per: professorat, estudiants i PAS per tal de poder contrastar els resultats i les propostes que es vagin definint
 • Tècnica Delphi: per tal de poder valorar i prioritzar totes les propostes mitjançant un procés de 2 iteracions abans d’arribar a la proposta final. 

b)La mostra. Respecte a la mostra objecte d’estudi utilitzarem una tècnica de mostreig probabilístic o aleatori que ens garanteixi que la representativitat d’aquesta sigui la més elevada (ajustant l’error mostral i el nivell de confiança en aquest sentit).