Logo l@te
Logo URV
La Competència Digital Docent dels estudiants dels graus d’educació: formació, avaluació i certificació

La Competència Digital Docent dels estudiants dels graus d’educació: formació, avaluació i certificació

07GI1916

2019 - 2020

La Competència Digital Docent és una competència professional fonamental dels mestres actuals. La formació en aquesta competència dels futurs mestres, a la universitat,  és una necessitat posada de manifest per diversos informes internacionals i nacionals. Actualment, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, considera un mèrit l’acreditació de la CDD per accedir a diversos concursos i places d’aquests professionals. En un futur proper, l’acreditació de la CDD esdevindrà una condició necessària per accedir a la carrera professional i les universitats tenen la necessitat de formar els seus estudiants per a que ho puguin fer.

En els diferents graus d’educació, la formació en CDD no és homogènia ni està alineada amb els estàndards utilitzats per la seva avaluació. En el Doble Grau de d'Educació Infantil i Primària (grup experimental) s’implementa una formació específica en aquesta línia i resultarà interessant realitzar un estudi comparatiu dels diferents plans d’estudis i una avaluació diagnòstica per detectar mancances, febleses i fortaleses que permeti millorar la formació de tots els futurs mestres a partir dels resultats que s’obtinguin.

Participants

Nom Centre
José Luis Lázaro Cantabrana Universitat Rovira i Virgili
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
Mireia Usart Rodríguez Universitat Rovira i Virgili
Josep Holgado García Universitat Rovira i Virgili
Tania Molero Aranda Universitat Rovira i Virgili

Programa d'ajuts

Ajuts d'Innovació Docent URV

Objectius Generals (OG):

  • OG1.Diagnosticar, mitjançant una prova d’avaluació objectiva (COMDID-C), el nivell de Competència Digital Docent (CDD) dels estudiants del Doble Grau de d'Educació Infantil i Primària, del Grau d’Educació infantil i del grau d’Educació Primària.
  • OG2. Revisar la presència de la CDD (dimensions i indicadors) en el pla d’estudis dels graus d’educació.

Objectius Específics (OE):

  • OE1. Revisar el pla d’estudis, a nivell de programes d’assignatures, la presència de la CDD en els diferents graus d’Educació.
  • OE2. Implementar la formació específica sobre CDD en el Doble Grau de d'Educació Infantil i d'Educació Primària (grup experimental), que reben des de fa 2 cursos acadèmics vinculades als projectes: ACECIM, SIMUL@B i PONT.
  • OE3. Avaluar la CDD dels estudiants dels graus d’educació.
  • OE4. Comparar els resultats obtinguts pels estudiants dels diferents graus.
  • OE5. Definir els components del a CDD que hauria d’incloure el pla d’estudis dels graus d’educació i els programes d’assignatures en funció dels resultats obtinguts en l’avaluació de la CDD.

Participants:

Els estudiants que participaran seran tots els de 2n curs dels graus d’educació.

Instruments de recollida de dades:

  • Matriu d’anàlisi de contingut de les guies docents i dels programes d’assignatures en funció de la rúbrica d’avaluació de la CDD (Lázaro & Gisbert, 2015; Lázaro Usart & Gisbert, 2019)
  • COMDID-C: Prova d’avaluació objectiva de la CDD. Els resultats dels càlculs de validesa indiquen que aquest és un instrument ben dissenyat des del punt de vista psicomètric, i que és coherent amb el què mesura; en concret: Kappa de Cohen = 0,603 (fiable) i Coeficient de Livingston = 0,723 (fiable).