Logo l@te
Logo URV
MEDI-TED: Materiales Educativos Digitales Inclusivos para el Trabajo Escolar a Distancia

MEDI-TED: Materiales Educativos Digitales Inclusivos para el Trabajo Escolar a Distancia

2020 - 2021

L'impacte de la les tecnologies digitals (TD) en la societat afecta a l'educació en la mesura que el sistema escolar ha de formar als ciutadans perquè siguin actius, crítics i participatius mentre aprenen al llarg de la vida. Els contextos educatius canviants i complexos, i cada vegada més digitalitzats, estan configurats per diferents elements i agents que han d'estar interconnectats per a poder fer front als reptes d’una societat digital. En aquest context el professorat ha assumit de manera desigual el repte que suposa la digitalització dels processos docents i ha incorporat les TD a la seva activitat professional. Aquesta situació s'ha evidenciat de forma sobrevinguda a partir de la recent crisi global provocada pel confinament forçós a causa del coronavirus COVID-19. Les mesures adoptades per les administracions educatives per a compensar els efectes de la pandèmia, i la concreció d'aquestes en les institucions de formació superior, resulten escasses i posen de manifest les febleses d'un sistema formatiu poc preparat per a assumir els reptes de la digitalització de l’educació. 

La finalitat general d’aquest projecte és millorar la formació inicial dels futurs docents mitjançant la utilització d’una experiència col·laborativa orientada a la creació de materials educatius digitals inclusius, entre la universitat i els centres educatius. L’ús de TD a les aules implica la utilització de nous recursos i aplicacions tecnològiques que els centres educatius poden detectar com una necessitat per fer front a l’activitat no presencial que permeti atendre a tots els alumnes. Davant d’aquesta, els futurs docents poden aportar els coneixements adquirits a les aules i ficar-los en acció, col·laborant amb els mestres en exercici en desenvolupar i implementar materials ajustats a les seves necessitats. 

En primer lloc, els centres educatius ofereixen un escenari real d’ensenyament-aprenentatge i de recerca. En segon lloc, des de la universitat es col·labora en el disseny i desenvolupament de recursos i materials didàctics digitals innovadors, d’acord a les necessitats expressades per cada escola. 

Millorar la qualitat de la formació dels futurs mestres, d’acord amb els darrers informes governamentals i amb la literatura científica, implica oferir una formació més pràctica i participativa. Vincular, a través d’aquesta experiència de formació, els coneixements teòrics i pràctics esdevé tot un repte però a la vegada un element clau i necessari per a formar docents.

Participants

Nom Centre
Jose Luis Lázaro Cantabrana Universitat Rovira i Virgili
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
Tania Molero Aranda Universitat Rovira i Virgili
Mònica Sanromà Giménez Universitat Rovira i Virgili
Tàrek Lutfi Gilabert Universitat Rovira i Virgili
ESC Torreforta Dept. d'Educació
ESC Dr. Alberich i Casas Dept. d'Educació
ESC Tarragona Dept. d'Educació
ESC Marià Fortuny Dept. d'Educació
ESC L'Arrabassada Dept. d'Educació

Programa d'ajuts

Objectiu general (OG):

Elaborar materials didàctics de suport a l’activitat presencial  per treballar a distància en el marc d’una escola inclusiva.

Objectius específics (OE):

OE1. Desenvolupar la Competència Digital Docent (CDD) dels futurs mestres a partir del disseny de propostes didàctiques i l’elaboració de materials didàctics que tinguin en compte els principis del Disseny Universal per l’Aprenentatge (DUA).

OE2. Desenvolupar materials educatius digitals que permetin complementar el treball presencial amb activitats que es puguin dur a terme a distància.

OE3. Utilitzar una experiència d’Aprenentatge Servei (APS) que es pugui transferir a altres estratègies formatives dels graus d’educació.

Durant el desenvolupament d’aquest projecte es generaran materials didàctics derivats de la detecció de necessitats reals dels centres educatius. Aquests materials s’elaboraran de forma col·laborativa entre els centres educatius (coordinadors) i els alumnes dels graus d’educació (doble titulació infantil i primària i pedagogia). 

Els materials, a més de respondre i adaptar-se a la singularitat d’un context de diversitat, incorporaran els principis del DUA de manera que permetran intervencions educatives més inclusives. 

Les tasques que es duran a terme amb el projecte, donada la naturalesa de col·laboració interinstitucional d’aquest, es presenten organitzades en funció de la institució que assumeix cadascuna d’elles.