Logo l@te
Logo URV
Simul@b: Laboratorio de simulaciones 3D para el desarrollo de la competencia digital docente

Simul@b: Laboratorio de simulaciones 3D para el desarrollo de la competencia digital docente

EDU2013-42223-P

2014 - 2017

Els reptes de la Societat del Coneixement necessita un docent capaç d’integrar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el disseny dels processos d’aprenentatge; però, els estudis més recents evidencien mancances en els docents en exercici i en formació en el conjunt de l’Estat pel que fa a la seva competència digital docent (competència que permet integrar les TIC en l’aprenentatge per fer-lo més eficaç). A partir d’aquest context, el projecte Simul@b: Laboratorio de simulaciones 3D para el desarrollo de la competencia digital docente (ref. EDU2013-42223-P) proposa dissenyar un laboratori virtual que s’insereixi en els plans de formació dels futurs mestres encaminat a garantir l’adquisició de la seva competència digital docent. Aquest laboratori virtual part de les enormes possibilitats educatives dels mons virtuals (entorns de simulació 3D) i s’orienta sota els principis de la pedagogia transformativa, que busca aprenentatges d’alta qualitat que impliquin una veritable transformació del discent adult. Metodològicament, el procés de disseny d’aquest laboratori virtual es guiarà per els principis de la investigació per al disseny educatiu (EDR), que després d’un procés de fonamentació i disseny inicial buscarà la validació del laboratori tenint en compte diferents prototips successius progressivament més consistents, més pràctics i més eficaços.

Participants

Nom Centre
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
José María Cela Ranilla Universitat Rovira i Virgili
Mar Camacho Martí Universitat Rovira i Virgili
Luis Marqués Molías Universitat Rovira i Virgili
Josep Holgado García Universitat Rovira i Virgili
Juan González Martínez Universitat Rovira i Virgili
Ramon Palau Martín Universitat Rovira i Virgili
Janaina M. de Oliveira Universitat Rovira i Virgili
Virginia Larraz Rada Universitat d’Andorra
Francesc Marc Esteve Mon Universitat Rovira i Virgili
Vanessa Esteve González Universitat Rovira i Virgili
Cinta Espuny Vidal Universitat Rovira i Virgili
José Luis Lázaro Cantabrana Universitat Rovira i Virgili
Jordi Coiduras Rodríguez Universitat de Lleida
Xavier Carrera Farran Universitat de Lleida

Programa d'ajuts

Objectiu general

Disseny, implementació i avaluació d’un laboratori de simulacions 3D per al desenvolupament de la Competència Digital Docent del professorat d’Educació Infantil i Primària.

Objectius específics

O1: Analitzar els programes i processos de formació del professorat pel que fa a la Competència Digital Docent.

O2: Delimitar conceptualment els conceptes bàsics que articulen el projecte.

O3: Dissenyar i / o adaptar un entorn tecnològic com a suport al laboratori 3D per a l’adquisició de la Competència Digital requerida pels docents.

O4: Dissenyar i implementar un escenari de formació basat en simulacions en un món virtual 3D per desenvolupar la Competència Digital Docent dels professors d’Ed. Infantil i Primària.

O5: Dissenyar i implementar un procés d’avaluació de la Competència Digital Docent adquirida pels usuaris del laboratori.

O6: Aplicar i difondre els resultats del projecte tant en l’àmbit científic-acadèmic com en l’entorn.

La metodologia seleccionada per al present projecte, per la seva adequació i conveniència, és la “Educational Design Research” (EDR) o investigació basada en el Disseny Educatiu. Aquesta s’entén com un procés sistemàtic d’anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació d’una intervenció  (un programa formatiu, un producte o un procés) com a solució a un problema educatiu complex. És necessari superar el dèficit pràctic de la investigació en tecnologia educativa, considerant-la més com un procés que com una eina, i abordant la seva complexitat des d’una visió sistemàtica i des de la col·laboració, generant valors que guiïn el seu ús per als professionals.

Considerem l’EDR com una metodologia mixta i dinàmica, en què hi ha decisions ja preses i altres que es generen al llarg del procés. Això justifica que hi hagi concrecions metodològiques que no es puguin decidir i fer explícites a priori . L’EDR no és quelcom entre allò qualitatiu i allò quantitatiu i no es pot definir pel mètodes que utilitza, sinó per l’objectiu que persegueix:  desenvolupament d’innovació fonamentada.

 ORGANITZACIÓ DE JORNADES:

 • [29/06/2015] FIETxs2015: Les competències clau: la competència digital docent.

 

Publicacions:

 • Cela, J.M., Esteve, V., Esteve, F., González, J., & Gisbert, M. (2017). El docente en la sociedad digital: una propuesta basada en la pedagogía transformativa y en la tecnología avanzada. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado.
 • Lázaro, J. L. & Gisbert, M. (2015).El desarrollo de la competencia digital docente a partir de una experiencia piloto de formación en alternancia en el Grado de Educación. Educar, 51 (2), 321-348.  Enllaç: http://educar.uab.cat/article/view/v51-n2-lazaro-gisbert/725-pdf-es
 • Palau, R., Mogas, J., i Dominguez, S. (2018). Creació d'espais d'aprenentatge en un entron virtual 3D. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, 4(2018).
 • Gisbert, M., Esteve-González, V. & Lázaro-Cantabrana, J.L. (2019) ¿Cómo abordar la educación del futuro? Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente. Barcelona: Octaedro, S.L..
 • González Martínez, J., Camacho Martí, M., & Gisbert Cervera, M. (2019). Inside a 3D simulation: Realism, dramatism and challenge in the development of students' teacher digital competence. Australasian Journal Of Educational Technology,35 (5), 1-14.  Enllaç: doi:10.14742/ajet.3885
 • Gisbert, M., González, J. y Esteve, F. (2016). Competencia digital y competencia digital docente: una panorámica sobre el estado de la cuestión. RIITE. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, 0, 74-83. Enllaç: http://dx.doi.org/10.6018/riite/2016/257631
 • Sánchez-Caballé, A.;  Gisbert-Cervera, M. & Esteve-Mon, F. (2019) La competencia digital de los estudiantes universitarios de primer curso de grado. INNOEDUCA. Intenrational Journal of Technology and Educational Innovation, 5(2). 104-113.
 • Esteve, F., González, J. Gisbert, M., & Espuny, C.(2017). Los graduados universitarios y su competencia digital. Chumaceiro, C., Ramos, F. &  Hernández, J. (Coords.) Procesos Formativos para el siglo XXI. (pp. 78- 97). Venezuela: CECAR.
 • Sánchez-Caballé, A., Esteve-Mon, F. & González-Martínez, J. (2020) What to Expect When You Are Simulating?  About Digital Simulation Potentialities in Teacher Training. International Journal of Online Pedagogy and Course Design, 10(1). In press.

 

Comunicacions:

 • Domínguez, S. & Mogas, J. (2017). Espais virtuals d'aprenentatge. IV Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia (FIETxs2017). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Barcelona, Catalunya.
 • Esteve-González, V., Domínguez, S. & Damevska, L. (2017). Diseño de una propuesta didáctica para el desarrollo de la competencia digital docente usando técnicas de gamificación. (Presentació de comunicació). XX Congreso Internacional EDUTEC 2017: Investigación, Innovación y Tecnologías, la triada para transformar los procesos formativos. Edutec 2017. Chile.
 • Sánchez-Caballé, A., Lázaro-Cantabrana, J.L. & Gisbert-Cervera, M. (2018) COMDID: una eina per a l’autoavaluació per a la millora del desenvolupament professional. CIEDO 2018. Barcelona, Spain.
 • Sánchez-Caballé, A., Gisbert-Cervera, M. & Esteve-Mon, F. (2018). La competencia digital de los estudiantes universitarios de primer curso de grado. EDUTEC 2018. Edicions de la Universitat de Lleida / Asociación EDUTEC. Enllaç: DOI: 10.21001/edutec.2018
 • Lázaro-Cantabrana, J.L.; Sanromà-Giménez, M.; Molero-Aranda, T. & Gisbert- Cervera, M. (2019). Evaluación de la CDD a partir del video análisis de ambientes de aprendizaje creados en un entorno virtual 3D. Redes-Innovaestic 2019, Alcanant, Espanya.
 • Mogas, J. (2018). Simulació d'espais d’aprenentatge al laboratori virtual SIMUL@B. V Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia (FIETxs2018). Blanquerna - Universitat Ramon Llull (URL), Barcelona, Catalunya.

 

Thesis:

 • Lázaro, J.L. (2015) . La competència digital docent com a eina per garantir la qualitat en l’ús de les TIC en un centre escolar (Doctoral dissertation). Enllaç: https://www.tdx.cat/handle/10803/312831
 • Esteve-González, V. (2015) Els entorns de simulació 3D per a la formació en competències transversals a la universitat. (Doctoral dissertation). Enllaç: https://www.tdx.cat/handle/10803/312150