Logo l@te
Logo URV

FORMACIÓ: INTRODUCCIÓ A LA MODELITZACIÓ PARTIAL LEAST SQUARES (PLS-SEM)

Els dies 13 i 14 d'abril de 2023, diversos membres del grup de recerca ARGET van assistir a la formació "Introducción a la modelización Partial Least Squares (PLS-SEM)" de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Rovira i Virgili. 

Aquest va ser un curs de 10 hores de caràcter teòrico-pràctic impartit l'Antonio Luis Leal Rodríguez i la Gemma Albort, dos experts en aquest àmbit de la Universidad de Sevilla. Els destinataris, PDI i estudiants de doctorat, estaven interessants en l’anàlisi multivariant complex, l’anàlisi de dades de caràcter semi- o quantitatiu, en fer models explicatius o predictius i en publicar articles en revistes científiques d’impacte utilitzant la metodologia PLS.

L'objectiu d'aquest curs era dotar els assistents d'una formació pràctica i aplicada que permetés familiaritzar-se amb els models d'equacions estructurals basats en la variància, concretament la modelització PLS. La tècnica Partial Least Squares (PLS) path-modeling, també anomenada PLS-SEM s'ha convertit en una eina metodològica de gran utilitat i acceptació a l'hora de fer estudis empírics de recerca en ciències socials.

Els models d'equacions estructurals, en endavant MEE (structural equation modeling, SEM) han esdevingut un dels desenvolupaments recents més importants en el camp de l'anàlisi estadística multivariant. En els darrers anys, el seu ús s'ha estès considerablement entre les ciències socials, i especialment a les àrees de direcció d'empreses, màrqueting i economia.

El seminari va constar d'una breu aproximació teòrica cap als models d'equacions estructurals, centrant-se concretament en la tècnica PLS. Un cop assentades les bases teòriques de la tècnica, el seminari va tenir un caràcter eminentment pràctic consistent en la construcció i anàlisi de diversos models, així com en recomanacions per a la presentació dels resultats.


Els MEE són tècniques multivariants que combinen aspectes de la regressió múltiple (examinant relacions de dependència) i anàlisi factorial (que representen conceptes immedibles –factors- amb variables múltiples) per estimar una sèrie de relacions de dependència interrelacionades simultàniament.

Els MEE analitzen de forma simultània, sistemàtica i integradora:

  • El model de mesura.
  • El model estructural.

El curs va introduir també els assistents a l'ús del programari SmartPLS 4, un dels més usats entre els investigadors/es i els usuaris de la tècnica PLS. PLS és una eina estadística que proporciona una gran oportunitat metodològica per publicar articles científics en revistes indexades al SSCI-JCR.