Logo l@te
Logo URV

La competència digital docent com a eina per garantir la qualitat en l’ús de les tic en un centre escolar

La societat actual s’ha vist afectada pel ràpid i constant desenvolupament tecnològic de les darreres dècades. Aquesta “revolució” tecnològica afecta al sistema educatiu i a com ha de formar els ciutadans del futur. La manera com s’ensenya als “nous aprenents” ha d’ajustar-se a les noves formes d’aprendre dels individus i a les noves demanades socials. Els alumnes necessiten unes competències clau per a participar de la societat actual, entre les que es troba la competència digital. En aquest sentit, els docents necessiten una competència digital docent adequada per a poder atendre les necessitats dels seus alumnes. La formació permanent del docent en el propi centre de treball és una modalitat promoguda per l’administració, que està ben valorada per part del professorat i que resulta eficaç en la formació en competències. Alhora, en la millora de la qualitat en els centres educatius considerem que s’ha de contemplar la incorporació de les tecnologies digitals com una de les seves línies estratègiques. La recerca es planteja en un el context d’una escola d’educació infantil i primària. La metodologia emprada durant la recerca és la investigació-acció, l’investigador forma part del claustre de professors del centre, és un investigador participant. Els resultats i conclusions més rellevants són: - la definició dels àmbits d’intervenció per a la incorporació de les TIC al centre i dels indicadors de qualitat per a fer el seguiment i avaluació del procés, - la formació en competència digital docent del claustre de professors com element de millora de la qualitat del centre, - la participació en una experiència interinstitucional per a la millora de la formació dels docents i - la definició d’un pla per a la incorporació de les tecnologies digitals a un centre educatiu.